Att respektera naturen och att arbeta aktivt för en bättre miljö, är en integrerad del av Optimal Service dagliga arbete.

Miljöpolicy för Optimal Service

 

 • Vi samarbetar med utvalda leverantörer i flertalet nya energibesparande projekt.
 • Vårt engagemang är lika viktigt för kunder inom industrin som för privatkunder.
 • Vi källsorterar och återvinner avfall, såväl på vårt egna kontor som på våra arbetsplatser.
 • Vi arbetar ständigt med en ökad användning av miljövänliga material.
 • Vårt ”Bästa-val”-sortiment bidrar till ett naturligt miljöval i det dagliga arbetet.

 

Optimal Service skall

 • Beakta miljöaspekter vid riskbedömning av större kundprojekt.
 • Sträva efter att kunna erbjuda effektiv service med goda miljöegenskaper.
 • Genom ständiga förbättringar förebygga föroreningar och minska miljöskadliga utsläpp.
 • Eftersträva en effektiv avfallshantering med sikte på fullständig källsortering.
 • Efterleva tillämpliga lagar, förordningar, avtal och anvisningar.
 • Hålla miljömedvetandet levande inom företaget och bland personalen.
 • Sträva efter att samordna transporter för att minimera påverkan på miljön.
 • Verka för ett ökat miljöintresse hos kunder, medarbetare och samarbetspartners.

 

Innebörden av vår miljöpolicy
Alla anställda inom Optimal Service har ett ansvar för att omsätta miljöpolicyn i praktiskt arbete. Det ankommer på var och en av oss att påtala felaktigheter i vårt dagliga arbete som inte står i överenskommelse med vår miljöpolicy.

 

Sammanfattningsvis skall vi

 • Klara miljökrav i lagar och förordningar.
 • Välja och sälja miljövänliga/effektiva produkter.
 • Minska vår miljöbelastning.
 • Sortera vårt avfall.
 • Ständigt förbättra vårt miljöarbete

 

Mölndal 2019-01-01