Optimal Service arbetar aktivt med att säkerställa och utveckla kvalitetsäkringen för vårt arbete.

Kvalitetspolicy för Optimal Service

 

Kvalitén på vår service och våra tjänster ska skapa ett mervärde som bidrar till att kunderna alltid väljer Optimal Service som leverantör. Våra kvalitetsäkrade arbetsmetoder ska kännetecknas av rätt kvalitet, rätt leveranstid, hög service och effektivitet.

 

För att uppnå detta ska vi

  • Sträva mot noll fel
  • Göra rätt från början
  • Leverera rätt kvalitet i alla led
  • Arbeta med ständiga förbättringar
  • Hantera reklamationer snabbt och effektivt
  • Vara lyhörda för marknadens förändringar och utveckling
  • Vara lyhörda för kundernas behov
  • Ha kunniga medarbetare och ledare
  • Efterleva tillämpliga lagar, förordningar, avtal och anvisningar

 

Optimal Service har integrerat moderna elektroniska verktyg för att kvalitetsäkra våra dagliga insatser. Via smartphones verifieras dagligen att samtliga avtalade arbetsuppgifter utförs. Systemet kan även användas av kund i kontroll och uppföljningssyfte. För att ytterligare säkerställa kvalitén används AFF-konceptet (Avtal för Fastighetsförvaltning) i samtliga fastighetsrelaterade uppdrag.

 

Innebörden av vår kvalitetspolicy
Alla anställda i Optimal Service Sverige AB har ett ansvar för att omsätta kvalitetspolicyn i praktiskt arbete. Det ankommer på var och en av oss att påtala felaktigheter i vårt dagliga arbete som inte står i överenskommelse med vår kvalitetspolicy.

 

Mölndal 2019-01-01