Optimal Service bedriver verksamhet på ett ansvarstagande sätt.

Därför har bolaget antagit en uppförandekod där syftet är att ge vägledning och betona de principer som styr företaget i förhållande till anställda, affärspartners och andra intressenter.

Optimal Service ska skapa mervärden för sina kunder, leverantörer och medarbetare och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling.
För att uppnå detta krävs en god ekonomisk lönsamhet, hänsynstagande till miljön och socialt engagemang. Optimal Service arbetar aktivt för en god affärsetik och strävar efter långsiktiga och förtroendefulla relationer.

I Optimal Service gäller som grundkrav att följa nationella lagar. Den uppförandekod som Optimal Service beslutat om är baserad på FNs Global Compact och följer också Optimal Service kärnvärden.

Kodens åtta principer

 • Människor som tillverkar produkter och utför tjänster som Optimal Service köper, ska respekteras i sin yrkesutövning, inte diskrimineras på grund av nationellt ursprung, ras, kön, sexuell läggning, religion eller politisk åsikt.
 • Frihet att bilda föreningar och rätten att organisera sig efter eget val är en rättighet för de människor som tillverkar produkter eller tillhandahåller tjänster för Optimal Service.
 • Produkter och tjänster som Optimal Service köper ska tillverkas eller utföras av människor som frivilligt har valt att arbeta.
 • Optimal Service accepterar inte barnarbete.
 • Arbetstid och minimilön ska följa nationella lagar.
 • Optimal Service arbetar för att hela leverantörskedjan ska verka för en säker och sund arbetsmiljö.
 • Sträva efter att kunna erbjuda effektiv service med goda miljöegenskaper.
  Optimal Service arbetar aktivt för att minska miljöbelastning (se även miljöpolicy). Fokusområdena är kemiska produkter, avfall, energi och transporter.
  Optimal Service arbetar för en god affärsetik, långsiktiga och förtroendefulla relationer med omvärlden och mot alla former av korruption.